bài giới thiệu của cán bộ trẻ Cn. Trần Công Thành về vấn đề khai thác ý tưởng cho sinh viên Khoa Môi trường