… Là người hiểu những gì bạn đã trải qua và luôn ủng hộ con đường bạn đi.