Những thông tin “giật mình” về môi trường ở Việt Nam mà chúng ta cần phải biết.