Vào một hôm đẹp trời lên phòng thí nghiệm môi trường tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và chôm chỉa được một lô tài liệu về chất thải rắn của chị Thảo Nguyên. Sẽ dần đưa hết link lên đây luôn