Trong lúc làm đề tài kiếm được khá nhiều chính sách và văn bản về bình đẳng giới và phụ nữ