Thầy Ngân gửi cho mình đọc tham khảo trong thời gian làm đề tài.

Tài liệu e book về các phương pháp nghiên cứu môi trường